Navigation

Privacybescherming voor smartphone en tablet app Meine Pegel

Informatie op grond van artikel 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO)

Informatie op grond van artikel 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO) De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom hebben wij maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften inzake gegevensbescherming zowel door ons als door onze externe dienstverleners worden nageleefd. De verantwoordelijke volgens artikel 13, lid 1, onder a), van de DSGVO is het Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg. U kunt de officiële functionaris voor gegevensbescherming van het ministerie van Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg bereiken via:

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
Griesbachstraße 1-3
76185 Karlsruhe
datenschutz@lubw.bwl.de

Meer informatie vindt u onder de algemene gegevensbeschermingsverklaring van de LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/datenschutz/allgemeine-datenschutzerklaerung

Verzamelen van gegevens

U kunt deze app in het algemeen gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens bekend te maken. Er vindt geen persoonlijke evaluatie van de informatie plaats.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken termen als "persoonsgegevens" of hun "verwerking" in overeenstemming met de definities in artikel 4 van de DSGVO. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Dit omvat informatie zoals uw naam, e-mailadres, mogelijk de apparaat-id, alsmede het IP-adres van het mobiele apparaat dat u gebruikt. Informatie die geen verband houdt met uw identiteit (zoals het aantal gebruikers van de app) behoren hier niet toe.

Push meldingen

De app stuurt pushmeldingen wanneer bepaalde door de gebruiker geselecteerde gebeurtenissen zich voordoen. De meldingen worden op grond van artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de DSGVO alleen verzonden indien de gebruiker daarmee heeft ingestemd. De gebruiker kan de pushmeldingen op elk moment uitschakelen in de instellingen van het apparaat of in de instellingen van de app. Indien push-notificatie wordt gebruikt, wordt een device-token van Apple, Google of Microsoft toegewezen. Dit zijn gecodeerde, geanonimiseerde apparaat-ID's. Het enige doel van het gebruik is de verstrekking van de push-notificatie. Het is voor de app-aanbieders niet mogelijk om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

IP-adressen

Tijdens de internetcommunicatie worden het IP-adres en de tijd doorgegeven. De gegevens worden via een versleutelde verbinding met HTTPS overgebracht naar de servers van het IT-computercentrum: Willy-Brandt-Weg 37A, 48155 Münster. De verzamelde gegevens worden geregistreerd en met regelmatige tussenpozen van maximaal 1 maand gewist. Alle gebruiksgegevens worden van het mobiele apparaat gewist wanneer de app wordt verwijderd.

Rechten van de betrokkene

1. Recht op informatie

U hebt het recht om op elk moment, informeel en zonder rechtvaardiging, informatie te verkrijgen over de gegevens die over u zijn opgeslagen. Dit geldt ook voor de herkomst en de ontvangers van de gegevens, alsmede voor het doel van de opslag. U ontvangt deze informatie gratis (artikel 15 DSGVO).

U kunt ons per e-mail bereiken op: meine.pegel@hochwasserzentralen.de

2. Recht op correctie, recht op herroeping en andere rechten

Bovendien heeft u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, de verwerking te beperken en uw persoonsgegevens te wissen (artikel 16 DSGVO, artikel 17 DSGVO, artikel 18 DSGVO). Indien er sprake is van onrechtmatige gegevensverwerking, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit die voor ons verantwoordelijk is, de Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie. Indien u ons uw toestemming hebt gegeven, kunt u deze te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken (artikel 7 DSGVO).

3. Recht van bezwaar

Voor zover wij uw persoonsgegevens niet op basis van toestemming, maar op basis van een rechtsfeit zoals artikel 6, lid 1, zin 1, onder e, DSGVO verwerken, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie (artikel 21 DSGVO).

4. Verwijdering van gegevens

De door ons opgeslagen gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gebruikersgegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt.

Veiligheidsmaatregelen

Er worden technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen gebruikt om uw potentieel persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De veiligheidsmaatregelen worden voortdurend herzien in het licht van de technologische ontwikkelingen.

Contact opnemen

Wanneer contact met ons wordt opgenomen via e-mail (meine.pegel@hochwasserzentralen.de), worden de gegevens van de gebruiker verwerkt ten behoeve van de behandeling van het contactverzoek en de verwerking ervan, en dus voor de uitvoering van de aan ons toevertrouwde taken van algemeen belang, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e), van de DSGVO. Als u ons een e-mail stuurt, worden deze e-mail en uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor correspondentie met u. Nadat het verzoek is ingewilligd of beantwoord, worden uw gegevens gewist of, indien nodig, opgeslagen voor bestandsbeheer overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.